Michael Eichmair hält Spring 2018 Ritt Lectures an der Columbia University

12.03.2018

Wir  freuen uns, dass unser Kollege Michael Eichmair die Spring 2018 Ritt Lectures an der Columbia University in New York City halten wird.