Workshop on Birational geometry

08.05.2019 11:00 - 10.05.2019 15:00

Speakers:

Y. Prokhorov, V. Przyjalkowski, Y. Tschinkel, J. Park, C. Birkar, H. Hauser, L. Katzarkov,  A. Mellit, G. Dimitrov

Organiser:
G. Dimitrov und L. Katzarkov
Location:

BZ 2, 2. OG., OMP 1